malica

NAVODILA ZA MALICO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

LOKACIJA: Malica bo potekala na dveh lokacijah, Križanke in Roška.

Dobavitelj je na obeh lokacijah SLOREST, d. o. o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. 

 

ČAS MALICE:

Križanke: po 3. šolski uri, od 10.10 do 10.50 (v razredu)

Roška:  po 3. šolski uri, od 10.10 do 10.50 (jedilnica)

MENIJI: V Križankah bo v ponudbi 8 menijev (štirje topli in štirje hladni), na Roški pa štirje topli meniji. Menije dijaki izbirajo s prejetimi gesli in dostopajo do eAsistenta spletni naslov: www.eAsistent.com  Dijaki lahko izbirajo menije za naslednji teden do najkasneje četrtka do 10. ure zjutraj.

DIETNI MENI: Dijaki, ki imajo kakršnekoli diete ali druge posebnosti, to izkažejo z zdravniškim potrdilom in predlaganim jedilnikom. O tem obvestijo organizatorja prehrane.

PRIJAVA MALICE: Malicajo lahko tisti dijaki, ki so oddali prijavo. Vsi ostali dijaki se na malico lahko prijavijo  kadarkoli med šolskim letom. Obrazce za prijavo dobijo na spletni strani šole, v predalčku pred tajništvom v Križankah in v stenskih predalnikih na Roški. Izpolnjene prijave skenirajte in pošljite organizatorju prehrane na e-naslov: karmen.klobasa@ssof.si

Prijava velja do konca tekočega šolskega leta oziroma do pisne odjave. Oba obrazca sta na voljo …. /prosim, napišite, lokacijo odjave/

ODJAVA MALICE: Pravočasna odjava pomeni 1 dan prej do 8.00 ure. V tem primeru se za plačilo upošteva subvencioniran znesek, sicer se plača polna cena malice. Če je dijak odsoten in obroki niso odjavljeni, dijak do subvencije ni upravičen, zato starši plačajo polno ceno malice za vse dni odsotnosti dijaka. Športne dneve, strokovne ekskurzije, delovne prakse in druge šolske aktivnosti, ki veljajo za celoten razred, odjavi organizator prehrane.

GESLA: Dijaki uporabljajo prejeta gesla za dostop do eAsistenta tako v Križankah kot na Roški.

Z njimi sami izbirajo med različnimi meniji (topli/hladni navadni/vegetarijanski) in se pravočasno odjavljajo od malice.

KLJUČKI: Ob prevzemu malice se dijaki evidentirajo s ključkom. Na obeh lokacijah uporabljajo isti ključek. Dijaki 1. letnikov ključke prevzamejo v prvem tednu septembra pri gospe Zorici v kuhinji na Roški in ob prevzemu plačajo tudi kavcijo 5 evrov. Ključek hranijo do konca četrtega letnika. Če dijak ključek izgubi, novega naroči pri organizatorju prehrane.

CENA: Cena malice znaša 2,42 evrov. Plačilo po položnici, vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec.  

SUBVENCIJE: Vlogo za subvencijo starši oddajo na pristojnem centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče  (obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo dobite na pristojnem CSD oz. na spletu).

Pristojni Centri za socialno delo obvestijo šolo o priznanih subvencijah, zato staršem oz. dijakom tega ni potrebno opraviti.

brez subvencije 2,42 EUR
40 % subvencija 1,45 EUR
70 % subvencija 0,73 EUR
100 % subvencija brezplačno

Delna subvencija (40 %)

Do 40 % delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka)

Delna subvencija (70 %)

Do 70 % delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka)

Polna subvencija (brezplačna malica)

Do polne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • manj kot 42 % neto povprečne plače v RS.

 

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO MALICO 2019_20_obrazec

VLOGA_ODJAVA_PREHRANA

 

Karmen Klobasa, organizatorka prehrane

Uradne ure: ponedeljek in četrtek: 13.00 do 14.00 (Roška)

karmen.klobasa@ssof.si

telefon: 031 313 528