organi šole

RAVNATELJICA

Ravnateljica mag. Apolonija Simon je pedagoški vodja šole.

Njene naloge so zapisane v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica organizira in načrtuje delo šole, skladno z vizijo razvoja, pripravlja letni delovni načrt, poročilo o delu, poslovno poročilo, finančni načrt, spremlja vzgojno-izobraževalno delo, hospitira, spodbuja k strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev, sledi spremembam na področju zakonodaje, skrbi za sodelovanje šole z vsemi organi in zunanjimi partnerji. Sodeluje z ministrstvom za šolstvo in kulturo, Zavodom Republike Slovenije za Centrom za poklicno izobraževanje in drugimi institucijami. Ravnateljica je vodenje šole prevzela 23. aprila 2022. Ravnateljica izvaja tudi pedagoško delo v predpisanem obsegu. Poučuje risanje in slikanje.

POMOČNIK RAVNATELJICE

Pomočnika ravnateljice sta Peter Peterka in Mensija Kurtović.

Pomočnik ravnatelja poleg pedagoškega dela izvaja operativne naloge, povezane z izvedbo LDN, in skladno s tem skrbi za njegovo nemoteno izvajanje, tako da organizira, nadzira pouk in druge dejavnosti, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom. Pomaga pri vodenju in po potrebi nadomešča ravnatelja.

SVET ZAVODA
Člani sveta zavoda so:
predstavniki zaposlenih
Nika Oblak, predsednica
Igor Stanko, namestnik predsednice
Ivo Poderžaj
Aleksander Brezlan
Barbara Sluga
predstavniki staršev
Mateja Logar
Iztok Kadunc
Magda Stražišar
predstavnica mestne občine
Sania Huskić Hočevar
predstavnika države
Tatjana Falout Lenaršič
Tadej Glažar
predstavnika dijakov
Sara Peterka
Ana Goršek

SVET STARŠEV

Predsednica: Magda Stražišar
Predstavniki: Mateja Logar

AKTIVI IN VODJE

Aktiv risanja in likovne teorije: Tadej Tozon
Člani: Igor Kregar, Nebojša de Gleria, Apolonija Simon, Gregor Markelj, Kaja Urh, Svetlana Jakimovska Rodić, Veronika Vesel Potočnik, Damijan Kracina, Nika Oblak, Martin Ramoveš – študent na praksi

Aktiv fotografov: Nataša Košmerl
Člani: Peter Rombo, Uroš Acman, Nika Oblak, Luka Prijatelj, Tamara Turnšek

Oblikovanje uporabnih predmetov s predstavitvenimi tehnikami, plastičnim oblikovanjem in podjetništvom in trženjem: Uroš Hohkravt
Člani: Damijan Kracina, Peter Rau, Igor Stanko, Luka Jančič, Gregor Markelj, Nejc Stupan, Andraž Rudi Vrhovšek, Mateja Podgoršek

Aktiv modnega oblikovanja: Sabina Puc
Člani: Nataša Grčar Napast, Alenka Podlogar, Sabina Puc, Suzana Košir (porodniška), Milka Marin Vidović

Aktiv grafičnega oblikovanja: Saša Vitežnik Jelen
Člani: Aleksander Brezlan, Nebojša de Gleria, Samo Lapajne, Saša Vitežnik Jelen, Sava Kosmač, Blaž Slapar

Aktiv tujih jezikov: Andreja Kuščer
Člani: Aleksandra Ardalić, Lidija Pirc, Ivo Poderžaj, Brigita Peklaj, Andreja Kuščer, Sašo Podobnik, Daša Helena Kobe

Aktiv slovenistov: Mateja Cvelbar
Člani: Breda Bernetič Pal, Vita Žerjal Pavlin, Betka Pohlin, Peter Peterka, Marta Krejan Čokl, Mensija Kurtović (knjižnica)

Aktiv družboslovja (ZGO, GEO, PSI, UZG, SOC, GLASBA): Anton Starc
Člani: Tamara Špelca Nagode, Milena Režun, Katarina Živec, Romi Pokorn, Samantha Zgonc, Anja Tintor, Kim Remšak

Aktiv naravoslovja (MAT, FIZ, BIO, KEM, INFOR.): Bernardka Uratnik
Člani: Mojca Levin, Mateja Schoss, Maja Velkavrh, Rok Pogačnik, Neža Korenjak, Urša Pertot

Aktiv športne vzgoje: Boštjan Avguštin
Člani: Jurij Horvat, Tina Slana, Barbara Sluga

Aktiv IKT: Rok Pogačnik
Člani: Peter Rau, Nataša Košmerl, Toni Levstek, Samo Lapajne, Igor Stanko

Aktiv umetniške gimnazije – likovna smer (UZG, OVD, BIK, LIT in RSL, PLO, PTE – primarno v drugih aktivih): Damijan Kracina
Člani (ki poučujejo na UG): Peter Rau, Anton Starc, Igor Kregar, Apolonija Simon, Luka Jančič, Kaja Urh, Svetlana Jakimovska Rodić, Kim Remšak, Martin Ramoveš – študent na praksi

Aktiv psihologov in koordinatorja dela z dijaki s posebnimi potrebami: Lilijana Lukač
Člani: Andreja Kos, Urška Zavrl, Nina Skudnik, Katarina Živec

KOMISIJE IN KOORDINATORJI

V šolskem letu 2022/2023 so imenovane komisije v skladu z veljavno zakonodajo, Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in Šolskimi pravili. Njihov mandat traja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Pritožbena komisija in komisija za varstvo pravic dijakov
Predsednik: Boštjan Avguštin
Namestnik predsednika: Tadej Tozon
Člani:  vodje aktivov, Marko Rovan s SEŠ (zunanji)
Namestnica zunanjega  člana: Andreja Tamše s SEŠ (zunanja)

Delovna skupina za ugotavljanje izpolnjevanja načrta integritete:
Vodja:
Sašo Podobnik
Člana: Jurij Horvat, Tina Slana

Komisija za ugotavljanje kakovosti prehrane
Člani:
Samantha Zgonc, Maja Velkavrh, Beka Pohlin

Skupina za komuniciranje z mediji
Člani:
Marta Krejan Čokl, Ivo Poderžaj, Peter Peterka

Mentor dijaške skupnosti
Igor Stanko

Skrbniki spletne strani
Betka Pohlin (glavna urednica), Rok Pogačnik – tehnična pomoč, Damijan Kracina – spletna galerija

Skrbnik slikovnega gradiva
gimnazija: Damijan Kracina
grafično oblikovanje: Blaž Slapar
oblikovanje uporabnih predmetov: Nejc Stupan
modno oblikovanje: Nataša Grčar Napast
fotografija: Nataša Košmerl

Skupina za uresničevanje idejnih projektov šole “VIZIONARJI”:
Vodja:
Sava Kosmač
Člani: Uroš Hohkraut, Nataša Košmerl, Uroš Acman, Nika Oblak, Damijan Kracina, Samo Lapajne, Sabina Puc

Projektno povezovanje s tujino in projekti ERASMUS:
Aleksandra Ardalić, Uroš Acman

Promotorji SŠOF na družbenih omrežjih
Vodja: Nejc Stupan
Člani: Damijan Kracina, Samo Lapajne, Uroš Acman

Skrbnica učbeniškega sklada: Mensija Kurtović

Sestavljavec urnika: Rok Pogačnik

Urednica revije R5: Marta Krejan Čokl

Likovna urednica revije R5: Sava Kosmač

Mentorja maturantov: Igor Stanko, Barbara Sluga

Preizkus likovne nadarjenosti – priprava izpitnega gradiva
Apolonija Simon in člani strokovnih aktivov, ko so pozvani za ocenjevanje, pripravo nalog, dodatni preizkus

Koordinator šolskih in obšolskih dejavnosti
Glavni koordinator:  Peter Peterka
Sokoordinatorja: Boštjan Avguštin, Samantha Zgonc

Administratorja e-evidentiranja: Rok Pogačnik, Mensija Kurtović

Komisija za preučitev vlog iz naslova statusa vozača
Člani:
Romi Pokorn, Aleksandra Ardalić

Komisija za status športnika
Člani: Jurij Horvat, Tina Slana, Barbara Sluga

Komisija za dodelitev statusa kulturnika in nadarjenega dijaka
Člani:
Damijan Kracina,Uroš  Hohkravt, Sava Kosmač

Skupina za promocijo šole:
Vodja:
Barbara Sluga
Člani: vsi zaposleni

Šolski sklad
Predsednik: Anton Starc
Namestnica predsednika: Mojca Zabukovec
Člani: Klavdija Žoher, Mojca Zabukovec, Svetlana Jakimovska Rodić, Iztok Kadunc, Damijan Kracina, Nataša Košmerl

Inventurna komisija:
Predsednik: Igor Stanko,
Člana: Alojz Sterle (inventar), Toni Levstek

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo
Predsednica: Apolonija Simon
Namestnik predsednice: Peter Peterka
Tajnik: Peter Rombo
Člani: Aleksandra Ardalić, Luka Jančič, Sašo Podobnik, Vita Žerjal-Pavlin, Anton Starc, Urša Pertot

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo
Predsednica:
Apolonija Simon
Namestnica predsednice: Mensija Kurtović
Tajnica: Mojca Levin
Člani: Milena Režun, Sabina Puc, Uroš Hohkravt, Saša Vitežnik Jelen

Urednik šolskega profila Facebook in Instagram (socialna omrežja): Nejc Stupan

Fotografiranje razredov: Tamara Turnšek

 Promocija zdravja na delovnem mestu: aktiv športne vzgoje

 Dijaške izkaznice: Nataša Košmerl

Dan  samostojnosti in enotnosti – glasbena prireditev
Ivo Poderžaj, Kim Remšak

Organizacija prireditve pred dnevom državnosti s podelitvijo pohval in razglasitvijo najuspešnejšega razreda
Ivo Poderžaj, Kim Remšak, Tamara Špelca Nagode

Božično-novoletni sejem: dijaška skupnost

Kulturni dan: Betka Pohlin

Etnološki dan: dijaška skupnost

Športni dan: člani skupine šolskih dejavnosti, aktiv športne , ostali zaposleni

Vodja športnih tekmovanj za dijake: Jurij Horvat, aktiv športne vzgoje

Naravoslovni dan: koordinatorja in aktiv naravoslovja v sodelovanju s strokovnimi aktivi

Dopolnilni pouk iz matematike: člani aktiva matematike

Skupina za pomoč pri realizaciji projekta nove šole:
Vodja:
Luka Jančič,
Člani: Saša Vitežnik Jelen, Peter Rau, Boštjan Avguštin, Aleksandra Ardalić, Nataša Košmerl, Nika Oblak, Igor Stanko

Komisija za ugotavljanje kakovosti nadstandardnih dejavnosti
Člani:
Jurij Horvat, Kaja Urh, Peter Rombo

Vizionarji SŠOF
Vodja:
Sava Kosmač
Člani: Nika Oblak, Uroš Hohkravt, Samo Lapajne, Sabina Puc, Damijan Kracina, Uroš Acman, Nataša Košmerl

Ekologija in ravnanje z odpadki
Vodja: Maja Velkavrh
Članici: Mateja Schoss, Tina Slana, Ana Suhadolnik, Mojca Levin, Romi Pokorn

Koordinator spletnega portala DUGGA
Gregor Markelj v sodelovanju z vodji aktivov