organi šole

RAVNATELJICA

Ravnateljica Apolonija Simon je pedagoški vodja šole.

Organizira in načrtuje delo šole, pripravi predlog letnega delovnega načrta, spremlja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja hospitacije, spodbuja strokovno izobraževanje profesorjev, skrbi za sodelovanje šole s starši.

Sodeluje z vsemi organi šole, Ministrstvom Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje in drugimi institucijami.

 

SVET ZAVODA

Člani sveta:

Nika Oblak – predsednica
Igor Stanko – namestnik predsednice
Ivo Poderžaj
Mateja Logar
Iztok Kadunc
Sania Huskić Hočevar
Predstavnica dijakov: Sara Peterka, 3. d

SVET STARŠEV

Predsednik:  Boris Zalezina