organi šole

RAVNATELJICA

Ravnateljica mag. Apolonija Simon je pedagoški vodja šole.

Njene naloge so zapisane v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica organizira in načrtuje delo šole, skladno z vizijo razvoja, pripravlja letni delovni načrt, poročilo o delu, poslovno poročilo, finančni načrt, spremlja vzgojno-izobraževalno delo, hospitira, spodbuja k strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev, sledi spremembam na področju zakonodaje, skrbi za sodelovanje šole z vsemi organi in zunanjimi partnerji. Sodeluje z ministrstvom za šolstvo in kulturo, Zavodom Republike Slovenije za Centrom za poklicno izobraževanje in drugimi institucijami. Ravnateljica je vodenje šole prevzela 23. aprila 2022. Ravnateljica izvaja tudi pedagoško delo v predpisanem obsegu. Poučuje risanje in slikanje.

POMOČNIK RAVNATELJICE

Pomočnika ravnateljice sta Peter Peterka in Mensija Kurtović.

Pomočnik ravnatelja poleg pedagoškega dela izvaja operativne naloge, povezane z izvedbo LDN, in skladno s tem skrbi za njegovo nemoteno izvajanje, tako da organizira, nadzira pouk in druge dejavnosti, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom. Pomaga pri vodenju in po potrebi nadomešča ravnatelja.

SVET ZAVODA

Člani sveta:

Nika Oblak – predsednica
Igor Stanko – namestnik predsednice
Ivo Poderžaj
Mateja Logar
Iztok Kadunc
Sania Huskić Hočevar
Predstavnica dijakov: Sara Peterka, 3. d

SVET STARŠEV

Predsednik:  Boris Zalezina

 

AKTIVI IN VODJE

Aktiv risanja in likovne teorije: Tadej Tozon
Člani: Igor Kregar, Nebojša de Gleria, Apolonija Simon, Gregor Markelj, Kaja Urh, Svetlana Jakimovska Rodić, Veronika Vesel Potočnik, Damijan Kracina, Nika Oblak

Aktiv fotografov: Nataša Košmerl
Člani: Peter Rombo, Uroš Acman, Nika Oblak, Luka Prijatelj, Tamara Turnšek

Oblikovanje uporabnih predmetov s predstavitvenimi tehnikami, plastičnim oblikovanjem in podjetništvom in trženjem: Uroš Hohkravt
Člani: Blaž Habjanič, Damijan Kracina, Peter Rau, Igor Stanko, Luka Jančič, Gregor Markelj, Nejc Stupan

Aktiv modnega oblikovanja: Sabina Puc
Člani: Nataša Grčar Napast, Alenka Podlogar, Sabina Puc, Suzana Košir (porodniška), Milka Marin, Vidović

Aktiv grafičnega oblikovanja: Saša Vitežnik Jelen
Člani: Aleksander Brezlan, Nebojša de Gleria, Samo Lapajne, Saša Vitežnik Jelen, Sava Kosmač, Blaž Slapar

Aktiv tujih jezikov: Andreja Kuščer
Člani: Aleksandra Ardalić, Lidija Pirc, Ivo Poderžaj, Brigita Peklaj, Andreja Kuščer, Sašo Podobnik, Daša Helena Kobe

Aktiv slovenistov: Mateja Cvelbar
Člani: Breda Bernetič Pal, Vita Žerjal Pavlin, Betka Pohlin, Peter Peterka, Marta Krejan Čokl, Mensija Kurtović (knjižnica)

Aktiv družboslovja (ZGO, GEO, PSI, UZG, SOC, GLASBA): Anton Starc
Člani: Tamara Špelca Nagode, Milena Režun, Katarina Živec, Romi Pokorn, Samantha Zgonc, Anja Tintor, Kim Remšak

Aktiv naravoslovja (MAT, FIZ, BIO, KEM, INFOR.): Tanja Manfreda
Člani: Veronika Bartolj, Mojca Levin, Irena Sečnik, Mateja Schoss, Maja Velkavrh, Rok Pogačnik, Neža Korenjak, Urša Pertot

Aktiv športne vzgoje: Boštjan Avguštin
Člani: Jurij Horvat, Tina Slana, Barbara Sluga

Aktiv IKT: Rok Pogačnik
Člani: Peter Rau, Nataša Košmerl, Blaž Habjanič, Uroš Acman, Samo Lapajne, Igor Stanko

Aktiv umetniške gimnazije – likovna smer (UZG, OVD, BIK, LIT in RSL, PLO, PTE – primarno v drugih aktivih): Damijan Kracina
Člani (ki poučujejo na UG): Peter Rau, Anton Starc, Igor Kregar, Apolonija Simon, Luka Jančič, Kaja Urh, Svetlana Jakimovska Rodić, Kim Remšak

Aktiv psihologov in koordinatorja dela z dijaki s posebnimi potrebami: Lilijana Lukač
Člani: Andreja Kos, Urška Zavrl, Nina Skudnik, Katarina Živec

KOMISIJE IN KOORDINATORJI

V šolskem letu 2022/2023 so imenovane komisije v skladu z veljavno zakonodajo, Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in Šolskimi pravili. Njihov mandat traja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 20223

Pritožbena komisija in komisija za varstvo pravic dijakov
Predsednik: Boštjan Avguštin
Namestnik predsednika: Tadej Tozon
Člani:  vodje aktivov, Marko Rovan s SEŠ (zunanji)
Namestnica zunanjega  člana: Andreja Tamše s SEŠ (zunanja)

Delovna skupina za ugotavljanje izpolnjevanja načrta integritete:
Vodja:
Sašo Podobnik
Člana: Jurij Horvat, Tina Slana

Komisija za ugotavljanje kakovosti prehrane
Člani:
Samantha Zgonc, Maja Velkavrh, Beka Pohlin

Skupina za komuniciranje z mediji
Člani:
Marta Krejan Čokl, Ivo Poderžaj, Peter Peterka

Mentor dijaške skupnosti
Igor Stanko

Skrbniki spletne strani
Betka Pohlin (glavna urednica), Rok Pogačnik – tehnična pomoč, Damijan Kracina – spletna galerija

Skrbnik slikovnega gradiva
gimnazija: Damijan Kracina
grafično oblikovanje: Blaž Slapar
oblikovanje uporabnih predmetov: Blaž Habjanič
modno oblikovanje: Nataša Grčar Napast
fotografija: Nataša Košmerl

Skupina za uresničevanje idejnih projektov šole “VIZIONARJI”:
Vodja:
Sava Kosmač
Člani: Uroš Hohkraut, Nataša Košmerl, Uroš Acman, Blaž Habjanič, Nika Oblak, Damijan Kracina, Samo Lapajne, Sabina Puc

Projektno povezovanje s tujino in projekti ERASMUS:
Aleksandra Ardalić, Uroš Acman

Promotorji SŠOF na družbenih omrežjih
Vodja: Blaž Habjanič
Člani: Damijan Kracina, Samo Lapajne, Uroš Acman

Skrbnica učbeniškega sklada: Mensija Kurtović

Sestavljavec urnika: Rok Pogačnik

Urednica revije R5: Marta Krejan Čokl

Likovna urednica revije R5: Sava Kosmač

Mentorja maturantov: Igor Stanko, Barbara Sluga

Preizkus likovne nadarjenosti – priprava izpitnega gradiva
Apolonija Simon in člani strokovnih aktivov, ko so pozvani za ocenjevanje, pripravo nalog, dodatni preizkus

Koordinator šolskih in obšolskih dejavnosti
Glavni koordinator:  Peter Peterka
Sokoordinatorja: Boštjan Avguštin, Samantha Zgonc

Administratorja e-evidentiranja: Rok Pogačnik, Mensija Kurtović

Komisija za ugotavljanje statusov dijakov:  

Komisija za preučitev vlog iz naslova statusa vozača: Romi Pokorn, Aleksandra Ardalić

Skupina za promocijo šole:
Vodja:
Barbara Sluga
Člani: vsi zaposleni

Šolski sklad
Predsednica: Veronika Bartolj
Člani: Sašo Podobnik, Milena Režun, Nebojša De Gleria  in trije predstavniki staršev

Inventurna komisija:

Predsednik: Igor Stanko,
Člana: Alojz Sterle (inventar), Toni Levstek

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo
Predsednica: Apolonija Simon
Namestnik predsednice: Peter Peterka
Tajnik: Peter Rombo
Člani: Aleksandra Ardalić, Luka Jančič, Sašo Podobnik, Vita Žerjal-Pavlin, Anton Starc, Urša Pertot

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo
Predsednica:
Apolonija Simon
Namestnica predsednice: Mensija Kurtović
Tajnica: Mojca Levin
Člani: Milena Režun, Sabina Puc, Uroš Hohkravt, Saša Vitežnik Jelen

Urednik šolskega profila Facebook in Instagram (socialna omrežja): Blaž Habjanič

Fotografiranje razredov: Tamara Turnšek

 Promocija zdravja na delovnem mestu: aktiv športne vzgoje

 Dijaške izkaznice: Nataša Košmerl

Dan  samostojnosti in enotnosti – glasbena prireditev
Ivo Poderžaj, Kim Remšak

Organizacija prireditve pred dnevom državnosti s podelitvijo pohval in razglasitvijo najuspešnejšega razreda
Ivo Poderžaj, Kim Remšak, Tamara Špelca Nagode

Božično-novoletni sejem: dijaška skupnost

Kulturni dan: Betka Pohlin

Etnološki dan: dijaška skupnost

Športni dan: člani skupine šolskih dejavnosti, aktiv športne , ostali zaposleni

Vodja športnih tekmovanj za dijake: Jurij Horvat, aktiv športne vzgoje

Naravoslovni dan: koordinatorja in aktiv naravoslovja v sodelovanju s strokovnimi aktivi

Dopolnilni pouk iz matematike: Veronika Bartolj, člani aktiva matematike

Skupina za pomoč pri realizaciji projekta nove šole:
Vodja:
Luka Jančič,
Člani: Saša Vitežnik Jelen, Peter Rau, Boštjan Avguštin, Aleksandra Ardalić, Nataša Košmerl, Nika Oblak, Igor Stanko

Komisija za ugotavljanje kakovosti nadstandardnih dejavnosti
Člani:
Jurij Horvat, Kaja Urh, Peter Rombo

Komisija za dodelitev statusa kulturnika in nadarjenega dijaka
Člani:
Damijan Kracina,Uroš  Hohkravt, Sava Kosmač

Vizionarji SŠOF
Vodja:
Sava Kosmač
Člani: Nika Oblak, Uroš Hohkravt, Samo Lapajne, Blaž Habjanič, Sabina Puc, Damijan Kracina, Uroš Acman, Nataša Košmerl

Komisija za status športnika
Člani: Jurij Horvat, Tina Slana, Barbara Sluga

Ekologija in ravnanje z odpadki
Vodja: Maja Velkavrh
Članici: Mateja Schoss, Tina Slana, Ana Suhadolnik, Mojca Levin, Romi Pokorn

Koordinator spletnega portala DUGGA
Gregor Markelj v sodelovanju z vodji aktivov