organi šole

RAVNATELJICA

Ravnateljica mag. Apolonija Simon je pedagoški vodja šole.

Njene naloge so zapisane v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica organizira in načrtuje delo šole, skladno z vizijo razvoja, pripravlja letni delovni načrt, poročilo o delu, poslovno poročilo, finančni načrt, spremlja vzgojno-izobraževalno delo, hospitira, spodbuja k strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev, sledi spremembam na področju zakonodaje, skrbi za sodelovanje šole z vsemi organi in zunanjimi partnerji. Sodeluje z ministrstvom za šolstvo in kulturo, Zavodom Republike Slovenije za Centrom za poklicno izobraževanje in drugimi institucijami. Ravnateljica je vodenje šole prevzela 23. aprila 2022. Ravnateljica izvaja tudi pedagoško delo v predpisanem obsegu. Poučuje risanje in slikanje.

POMOČNIK RAVNATELJICE

Pomočnika ravnateljice sta Peter Peterka in Mensija Kurtović.

Pomočnik ravnatelja poleg pedagoškega dela izvaja operativne naloge, povezane z izvedbo LDN, in skladno s tem skrbi za njegovo nemoteno izvajanje, tako da organizira, nadzira pouk in druge dejavnosti, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom. Pomaga pri vodenju in po potrebi nadomešča ravnatelja.

SVET ZAVODA
Člani sveta zavoda so:
predstavniki zaposlenih
Nika Oblak, predsednica
Igor Stanko, namestnik predsednice
Ivo Poderžaj
Aleksander Brezlan
Barbara Sluga
predstavniki staršev
Mateja Logar
Iztok Kadunc
Magda Stražišar
predstavnica mestne občine
Sania Huskić Hočevar
predstavnika države
Tatjana Falout Lenaršič
Tadej Glažar
predstavnika dijakov
Kaja Bernot
Ana Goršek

SVET STARŠEV

Predsednica: mag. Patricija Verbole
Namestnica: Magda Stražišar

Dokumenti:

Zapisnik 1. seje sveta staršev – 23. 9. 2023

AKTIVI IN VODJE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Aktiv risanja in likovne teorije: Svetlana Jakimovska Rodić
Člani: Igor Kregar, Apolonija Simon, Gregor Markelj, Kaja Urh, Veronika Vesel Potočnik, Damijan Kracina, Nika Oblak, Tadej Tozon, Martin Ramoveš, Ciril Horjak

Aktiv fotografov: Apolonija Simon
Člani: Peter Rombo, Uroš Acman, Luka Prijatelj, Nataša Košmerl, Miha Benedičič, Marko Turk

Oblikovanje uporabnih predmetov s predstavitvenimi tehnikami, plastičnim oblikovanjem: Uroš Hohkravt
Člani: Damijan Kracina, Peter Rau, Igor Stanko, Luka Jančič, Gregor Markelj, Nejc Stupan, Andraž Rudi Vrhovšek

 Aktiv modnega oblikovanja: Nataša Grčar Napast
Člani: Alenka Podlogar, Suzana Košir, Jean-Matjaž Flogie

Aktiv grafičnega oblikovanja:Saša Vitežnik Jelen
Člani: Aleksander Brezlan, Samo Lapajne, Saša Vitežnik Jelen, Sava Kosmač, Blaž Slapar, Barbara Ogrič Markež, Ciril Horjak, Veronika Vesel Potočnik, Nika Oblak, Svetlana Jakimovska Rodić, Kaja Urh

Aktiv tujih jezikov: Aleksandra Ardalić
Člani: Andreja Kuščer, Lidija Pirc, Ivo Poderžaj, Sašo Podobnik, Katja Pernaver, Matija Škofljanec

 Aktiv slovenistov: Mateja Cvelbar
Člani: Breda Bernetič Pal, Vita Žerjal Pavlin, Peter Peterka, Marta Krejan Čokl, Mensija Kurtović (knjižnica), Urška Zavrl (knjižnica)

Aktiv družboslovja (ZGO, GEO, PSI, UZG, SOC, GLASBA, PIT): Anton Starc
Člani: Tamara Špelca Nagode, Milena Režun, Nejc Ašič, Romi Pokorn, Samantha Zgonc, Anja Tintor, Kim Remšak, Mateja Podgoršek

Aktiv naravoslovja (MAT, FIZ, BIO, KEM, INFOR.): Bernarda Uratnik
Člani: Mojca Levin, Mateja Schoss, Rok Pogačnik, Urša Pertot, Urša Šolinc, Anamarija Sitar, Jure Kovač

Aktiv športne vzgoje: Peter Peterka
Člani: Boštjan Avguštin, Jurij Horvat, Tina Slana, Barbara Sluga, Mihajlo Milojević

Aktiv IKT: Rok Pogačnik
Člani: Peter Rau, Nataša Košmerl, Uroš Acman, Samo Lapajne, Igor Stanko, Damijan Kracina, Nejc Stupan, Toni Levstek, Rudi Vrhovšek

Aktiv umetniške gimnazije – likovna smer (UZG, OVD, BIK, LIT in RSL, PLO, PTE – primarno v drugih aktivih): Damijan Kracina
Člani (ki poučujejo na UG): Peter Rau, Anton Starc, Igor Kregar, Apolonija Simon, Luka Jančič, Kaja Urh, Svetlana Jakimovska Rodić, Ciril Horjak, Veronika Vesel Potočnik

 Aktiv psihologov in koordinatorji dela z dijaki s posebnimi potrebami: Lilijana Lukač
Člani: Urška Zavrl, Nina Skudnik, Katarina Živec, Izabela Gojnić, Siniša Borovičanin

KOMISIJE IN KOORDINATORJI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

V šolskem letu 2023/2024 so imenovane komisije v skladu z veljavno zakonodajo, Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in Šolskimi pravili. Njihov mandat traja od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

Pritožbena komisija in komisija za varstvo pravic dijakov:
Predsednik: Boštjan Avguštin
Namestnik predsednika: Tadej Tozon
Člani: vodje aktivov, Marko Rovan s SEŠ (zunanji)
Namestnica zunanjega  člana: Andreja Tamše s SEŠ (zunanja)

Delovna skupina za ugotavljanje izpolnjevanja načrta integritete:
Vodja: Barbara Ogrič Markež
Člana: Petra Horvat, Bernarda Uratnik

Komisija za kakovost: Bernardka Uratnik, Luka Jančič, Saša Vitežnik, Vita Žerjal
Pavlin (predstavniki zaposlenih)
Tatjana Falout Lenaršič, Tadej Glažar (predstavnika delodajalcev)
Patricija Verbole (predstavnica staršev)
Lucija Štefančič (predstavnica dijakov)

Skupina za organizacijo in izvedbo projektnega tedna:
Vodji: Mensija Kurtović, Peter Peterka
Člani: vsi vodje strokovnih aktivov

Karierno svetovanje dijakov 4. letnikov: Siniša Borovičanin, Lilijana Lukač

Komisija za ugotavljanje kakovosti prehrane: Breda Bernetič Pal, Samantha
Zgonc

Skupina za komuniciranje z mediji: Apolonija Simon, Marta Krejan Čokl, Mensija
Kurtovič, Peter Peterka

Mentor dijaške skupnosti: Igor Stanko

Mentor maturantov: Igor Stanko

Skrbniki spletne strani: Marta Krejan Čokl (glavna urednica), Rok Pogačnik – tehnična
pomoč, Damijan Kracina, vodja – spletna galerija
Člani: Veronika Vesel Potočnik, Martin Ramoveš, Kaja Urh
Skrbniki slikovnega gradiva: Nejc Stupan, vodja
Člani: Vsi vodje aktivov

Skupina za uresničevanje idejnih projektov šole »VIZIONARJI«: Luka Jančič,
(vodja skupine), Uroš Hohkravt, Sava Kosmač, Luka Prijatelj, Damijan Kracina, Samo
Lapajne, Rudi Vrhovšek, Nejc Stupan, Barbara Ogrič

Skupina za strukturiranje vertikale izobraževanja: Uroš Hohkravt, vodja
Člani: Aleksander Brezlan, Samanta Zgonc, Luka Jančič, Uroš Acman

Projektno povezovanje s tujino in projekti ERASMUS: Aleksandra Ardalić, Uroš
Acman

Promotorji na družbenih omrežjih:
Vodja: Nejc Stupan
Člani: Damijan Kracina, Uroš Acman, Rudi Vrhovšek

Skrbnica učbeniškega sklada: Mensija Kurtović

Skrbnica DMFA: Mensija Kurtović
Skrbnica ZOTKIS: Bernarda Uratnik
EUROPASS: Mensija Kurtović
Sestavljavec urnika: Rok Pogačnik

Urednica revije R5: Marta Krejan Čokl
Likovna urednica revije R5: Sava Kosmač

Preizkus likovne nadarjenosti – priprava izpitnega gradiva: Apolonija Simon in
člani strokovnih aktivov (ocenjevanje, priprava nalog, dodatni preizkus)

Šolske in obšolske dejavnosti: Peter Peterka (koordinator), Boštjan Avguštin

Obvezne izbirne vsebine: Boštjan Avguštin

Administratorja e-evidentiranja: Rok Pogačnik, Mensija Kurtović

Skupina za promocijo šole in informativni dan: Barbara Sluga (vodja)
Člani: vsi zaposleni
Ožja skupina za promocijo šole/spletne predstavitve: Peter Peterka (vodja)
Člani: vodje aktivov strokovnih predmetov
Tehnična podpora: Anton Levstek

Upravni odbor šolskega sklada: Anton Starc, predsednik
Člani: Klavdija Žoher, Mojca Zabukovec (namestnica), Iztok Kadunc, Damijan
Kracina, Nataša Košmerl, Svetlana Jakimovska Rodić

Inventurna komisija: Igor Stanko, predsednik
Član: Lojze Sterle, Toni Levstek

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo:
Predsednica: Apolonija Simon
Namestnik predsednice: Peter Peterka
Tajnik: Peter Rombo
Člani: Aleksandra Ardalić, Luka Jančič, Sašo Podobnik, Vita Žerjal Pavlin, Anton
Starc, Bernarda Uratnik

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo:
Predsednica: Apolonija Simon
Namestnica predsednice: Mensija Kurtović
Tajnica: Mojca Levin
Člani: Uroš Hohkravt, Aleksander Brezlan, Samantha Zgonc, Nataša Grčar Napast

Urednik šolskega profila Facebook in omrežja Instagram (socialna omrežja):
Nejc Stupan

Fotografiranje razredov: Miha Benedičič

Promocija zdravja na delovnem mestu: aktiv športne vzgoje

Dijaške izkaznice: Nataša Košmerl

Počastitev dneva Zemlje: Ivo Poderžaj, Kim Remšak

Organizacija prireditve pred dnevom državnosti s podelitvijo pohval in
razglasitvijo najuspešnejšega razreda: Ivo Poderžaj, Kim Remšak

Kulturni dan (opera): Betka Pohlin, Vita Žerjal Pavlin

Postavitev razstave na temo osamosvojitvenih dogodkov in organizacija
kulturnega dogodka: Peter Peterka v sodelovanju s člani Zveze policijskih
veteranskih društev Sever

Božično-novoletni sejem: dijaška skupnost

Etnološki dan: dijaška skupnost

Športni dan:
Tina Slana (spomladanski)
Jurij Horvat (zimski)

Vodja športnih tekmovanj za dijake: Jurij Horvat, aktiv športne vzgoje

Dramski abonma: Breda Bernetič Pal

Počastitev svetovnega dneva poezije: aktiv slovenistov

Dopolnilni pouk: Bernarda Uratnik, Aleksandra Ardalić, Romi Pokorn, Mateja
Cvelbar

Skupina za pomoč pri realizaciji projekta nove šole: Luka Jančič (vodja), Boštjan
Avguštin, Igor Stanko, Mensija Kurtović, Rok Pogačnik

Komisija za dodelitev statusa kulturnika in statusa nadarjenega dijaka: Damijan
Kracina, Aleksander Brezlan, Samantha Zgonc

Komisija za dodelitev statusa športnika: Jurij Horvat, Tina Slana, Mihajlo Milojević

Komisija za preučitev vlog iz naslova statusa vozača:
Romi Pokorn, Andreja
Kuščer

Filmski krožek in bralni krožek: Anja Tintor

Diskusijska skupina Razpravomat: Sašo Podobnik

Ekologija in ravnanje z odpadki: Mojca Levin (vodja)
Članici: Tamara Nagode, Lidija Pirc

Apolonija Simon, ravnateljica