URBANIZEM
IN URBANA
OPREMA
 

V sklopu Erasmus+ projekta NET-ENT je bilo 18. 12. 2018 na SŠOF za sodelujoče dijake izvedeno predavanje Judite Thaler, u. d. i. a., iz podjetja Urbi, ki je predavala o urbanizmu in urbani opremi, kar je povezano z izbrano temo pilotnega projekta – obikovanja klopc za različne regije v Sloveniji.

Predavateljica Judita Thaler je prisotnim dijakom in njihovim mentorjem predstavila široko področje urbanizma, prostorskega načrtovanja in postavljanja urbane opreme v občinah.

V projektu NET-ENT je predvideno sodelovanje zunanjih strokovnjakov, ki s svojimi izkušnjami dijakom predstavijo način dela in povezave med različnimi strokovnimi področji, s čimer dijakom širimo strokovna obzorja.