PRAVILNIK NATEČAJA

26. november, 2018

OPREDELITEV TEKMOVANJA

1. člen

Ta pravilnik opredeljuje potek natečaja za najizvirnejšo kreacijo oblačila za valeto, ki ga organizira Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Namen natečaja je spodbujati mlade talente k razvoju svojih kreativnih potencialov.

2. člen

Natečaj poteka od novembra 2018 in vključuje naslednje faze:
Prijave: do vključno 20. 2. 2019 kandidati po pošti pošljejo modno skico ter izpolnjeno in podpisano prijavnico (ker so udeleženci mladoletni, so podpisniki tudi starši oz. zakoniti zastopniki) na naslov: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka 18, 1000 Ljubljana.
Izbor: Najkasneje do 8. 3. 2019 bo izveden izbor najizvirnejše ideje. Seznam nagrajenih bo objavljen na spletni strani šole, najkasneje do 12. 3. 2019.
Med vsemi pravočasno prispelimi skicami bo komisija izbrala najizvirnejšo skico mladega modnega talenta, ki bo za nagrado povabljen/-a na ogled modne revije 9. maja 2019, na kateri bo manekenka predstavila izdelano kreacijo.
Komisija bo nagradila še pet skic, katerih avtorji bodo prav tako povabljeni na ogled modne revije.
Razstava modnih skic: nagrajene modne skice bodo objavljene na spletni strani šole ssof.si/joomla/projekti/natecaji.html.
O natečaju bomo obveščali preko direktnih povabil slovenskim OŠ, preko ssof.si/joomla/projekti/natecaji.html in družbenih omrežij.
Komisija bo po izboru sestavila zapisnik, na podlagi katerega bomo nagrajene kandidate obvestili o uvrstitvi.

3. člen

Nagradni sklad: organizator zagotovi sredstva, ki se namenijo za kritje materialnih stroškov, potrebnih za izvedbo kreacije (tekstilni materiali, pripomočki, dodatki ipd.), ki bo izdelana na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, za stroške manekenke ter za vstopnice za ogled modne revije vsem nagrajenim.
Nagrade se ne izplačajo v finančnih sredstvih, ampak se namenijo izključno za pomoč pri realizaciji kreacije in za vstopnice za ogled modne revije.

POTEK TEKMOVANJA

4. člen

Prijave

Na natečaj se lahko prijavijo učenke in učenci 8. in 9. razredov vseh slovenskih osnovnih šol in ostali kandidati stari od 13 do 15 let.
Prijava v celoti poteka na način, opisan v 2. členu pravilnika.
Modna skica se priloži k prijavnemu obrazcu, na katerem je potrebno navesti ime in priimek, poštni naslov in letnico rojstva kandidata ter podatke staršev oz. zakonitega zastopnika z elektronskim naslovom in telefonsko številko.
K modni skici je potrebno dodati tudi kratko pisno obrazložitev skice in kreacije (zakaj si izbral/-a to skico, kakšen material bi bil primeren ipd.).
Kandidat soglaša, da se njegova modna skica in/ali njegova fotografija javno objavi.
Vsi zbrani osebni podatki so hranjeni in uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo varstva osebnih podatkov.
Učenci/ke za uspešno prijavo potrebujejo soglasje starša ali skrbnika. Potrebno je navesti vse starševe ali skrbnikove podatke, ki se zahtevajo za kandidata. S prijavo starši ali skrbniki potrjujejo, da se strinjajo s tem pravilnikom in se odpovedujejo vsem zahtevkom proti organizatorju, ki niso v skladu s tem pravilnikom.
Za kandidate, ki bodo med izbranimi in nagrajenimi modnimi skicami, starši soglašajo s snemanjem oziroma fotografiranjem nagrajenca na modni reviji, javno objavo posnetkov in nekaterih osebnih podatkov.
Skrajni rok za prijavo na natečaj je sreda, 20. 2. 2019. Prepozne in nepopolne prijave se bodo obravnavale kot neveljavne.

5. člen

Strokovna komisija ocenjuje izvirnost kreacije. Odločitve strokovne komisije so dokončne.

6. člen

Fotografiranje

Kandidat oziroma njegovi starši se strinjajo, da se udeležba na modni reviji zvočno in video snema in/ali fotografira. Zbrana gradiva bodo namenjena promociji natečaja, objavam v medijih in morebitnim drugim dejavnostim v zvezi z natečajem.

7. člen

Modna revija

Na modni reviji se predstavi zmagovalna kreacija.

KONČNE DOLOČBE

8. člen

Veljava

Ta pravilnik začne veljati dne 26. 11. 2018 in velja do zaključka natečaja za vse dejavnosti v okviru natečaja.
V kolikor ta pravilnik ne ureja določenega segmenta natečaja, lahko organizator uporabi tudi splošno prakso in običaje.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve pravilnika med potekom natečaja.

9. člen

Soglasje

Kandidat in njegovi starši oz. zakoniti zastopniki dajejo organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe tega natečaja. Prav tako lahko organizator uporablja podatke udeleženca v promocijske namene.

10. člen

Reševanje sporov

Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem pravilnikom in izvedbo natečaja, reševati na miren in sporazumen način. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravilnik stopi v veljavo s 26. 11. 2018.