Opis projekta

Št. projekta: 2023-1-SI01-KA122-SCH-000134632 /KA122-SCH-0093/2023

Trajanje projekta: 15 mesecev (1.6. 2023 – 31.8. 2024)

Področje: Splošno šolsko izobraževanje

Koda OID: E10078001

Ozadje projekta:

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo je osrednja institucija v Sloveniji, ki nudi srednješolske izobraževalne programe z likovnega področja. Učitelji strokovnih predmetov z likovnega področja v našem neposrednem okolju nimajo prav veliko možnosti za izmenjavo izkušenj. V pocovidnem obdobju pa se soočamo še s skokovito rastjo najrazličnejših težav s področja duševnega zdravja in učnih težav. Verjamemo, da bi s kakovostnejšim poučevanjem, ki bi naslavljalo različne učne tipe, različne močne plati dijakov, z uporabo različnih IKT orodij in z na splošno sodobnejšim poučevanjem, lahko izboljšali učne rezultate in tudi dvignili motivacijo zaposlenih za stalno usposabljanje. Zavedamo se, da potrebujemo sodelovanje z drugimi umetniškimi šolami po Evropi, če želimo spodbuditi ustvarjalnost naših dijakov in izboljšati učne rezultate.

Cilji:

Naša cilja sta izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja ter internacionalizacija skozi povezovanje s sorodnimi šolami. Sicer so naši učitelji in dijaki aktivno vključeni v najrazličnejše projekte, a kljub temu potrebujemo mednarodno primerjavo na področju metod dela z dijaki, ki nam jo lahko omogoči mobilnost osebja in dijakov. Naši pedagogi se zavedajo, da v našem poklicu ne gre brez stalnega izpopolnjevanja. Učitelji si želijo izmenjave izkušenj s področja novih tehnologij in inovativnejših metod dela, ki bi učinkoviteje aktivirale tudi tiste dijake, ki so trenutno manj motivirani oziroma imajo najrazličnejše učne in zdravstvene težave. V letošnjem šolskem letu razpisujemo mednarodni bienalni natečaj dijaške grafike, s katerim bi radi obnovili nekdanje stike s šolami, s katerimi smo že sodelovali in ustvarili nove vezi. Natečaj bi tako skozi projekt Erasmus+ lahko razširili tudi na druge likovne tehnike.

Katere aktivnosti bomo izvajali?

Skupina dijakov bo šla na skupinsko mobilnost na partnersko šolo v Španijo. Aktivnosti želimo organizirati tako, da bodo čim bolj vključene v reden pouk posameznih predmetov – strokovnih likovnih predmetov in v pouk tujih jezikov, angleščine in španščine, in sicer sprva na daljavo.

Dijakom, ki se bodo udeležili skupinske mobilnosti, pa želimo dati vpogled v drugačen šolski sistem, v drugačno jezikovno in kulturno okolje. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo prepletale spoznavanje kulturne dediščine, ustvarjalnost dijakov in izražanje v tujem jeziku.

Nekaj zaposlenih se bo odpravilo na sledenje na delovnem mestu, štirje pa na strukturirane tečaje s področja tujih jezikov, inovativnih učnih metod in posebnih potreb.

Pričakovani rezultati:

Pričakovani neotipljivi rezultati projekta so nova znanja, ki jih bodo pridobili udeleženci. V primeru zaposlenih gre predvsem za nove ali izboljšane učne metode, učne strategije, ki jih ne bodo uporabljali samo udeleženci mobilnosti, pač pa tudi drugi v kolektivu. Tako pri zaposlenih kot tudi pri dijakih pričakujemo izboljšano razumevanje izobraževalnih politik in šolskih sistemov po Evropi, povečano motivacija, izboljšan odnos do EU projektov in evropskih vrednot.

V sklopu aktivnosti, namenjenih dijakom, bo nastalo tudi nekaj otipljivih rezultatov v obliki likovnih izdelkov v različnih tehnikah, med neotipljivimi pa poleg prej omenjenih tudi izboljšane jezikovne kompetence ter boljše razumevanje jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope.