x

Oblikovna
4. 10. 2021

Razpis za delovno mesto ravnatelja (m/ž)

Svet zavoda Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana, na podlagi 25. člena ZDR-1 in 58. člena ZOFVI ter na podlagi sklepa 16. seje Sveta šole razpisuje delovno mesto
RAVNATELJA (m/ž).

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati zakonske pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 49/16 – popr, 25/17– ZVaj in 123/21).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske, druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in posluh za umetnost ter poznavanje likovnega področja.
Predvideni začetek dela bo 22. 4. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za petletni mandat. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– o izobrazbi,
– o nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji mandat preneha po zakonu),
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (vsaj pet let),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobite na Ministrstvu za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku in ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – ne odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, priložen naj bo tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.

 

Arrow Small Up Gray
Dostopnost