sl SL

 

Tajnica za poklicno maturo: Mojca Levin Fakin

Uradne ure: po dogovoru

Podrobnejše informacije o splošni in poklicni maturi dobite na www.ric.si, lahko pa se tudi oglasite v času uradnih ur, ali pa mi pišete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Telefonska številka: 01-242-87-72, 051-251-395

POKLICNA MATURA (več informacij najdete v Pravilniku o poklicni maturi)

 • Opravljanje poklicne mature
 • Predmeti poklicne mature
 • Prijava k poklicni maturi (Kako se prijaviti?, Naknadna prijava, Opravljanje mature v dveh delih) prijava_k__POM.pdf
 • Kandidati s posebnimi potrebami
 • Plačilo poklicne mature
 • Odjava od poklicne mature Odjava od mature - obrazec
 • Izpitni red (pisni, ustni izpiti)
 • Zamuda, neudeležba na izpitu
 • Kršitve maturitetnih pravil
 • Ugovor na oceno, vpogled v izpitno dokumentacijo

OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: program) ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem.

PREDMETI POKLICNE MATURE

Poklicna matura se opravlja iz 4 predmetov.Predmeti skupnega dela poklicne mature so: slovenščina in umetnostna zgodovina oz. fotografija. Pri dveh predmetih pa lahko dijak izbira. Predmeti izbirnega dela poklicne mature so matematika ali tuji jezik. Četrti predmet je: izdelek in zagovor.

 • prvi predmet: slovenščina,
 • drugi predmet: umetnostna zgodovina (tehnik oblikovanja) oz. fotogafija (fotografski tehnik)
 • tretji predmet: matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina)
 • četrti predmet: izdelek in zagovor

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmet). Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina.

Informacije v zvezi z dodatnim izpitom in pripravami na izpit dobijo pri tajnici ŠMK za splošno maturo.

Podrobnejše informacije o splošni in poklicni maturi dobite na www.ric.si

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Kandidat, ki predpisanih pogojev ne izpolnjuje, nima pravice pristopiti k poklicni maturi.

Najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka kandidat predloži ustrezno spričevalo šoli, kjer bo opravljal poklicno maturo. 

Kandidatu, ki je opravil zaključni letnik oziroma poklicni tečaj na šoli, na kateri se je prijavil k poklicni maturi, ni potrebno predložiti spričevala. 

Kako se prijavite?

Kandidat odda predprijavo (samo redni dijaki) in prijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program (redni dijaki se prijavljate preko e-asistenta; informacije dobite na začetku 4. letnika). 

Ostali kandidati pa preko obrazca »prijava k poklicni maturi«.

Pri prijavi preko obrazca obvezno izpolnite:

 • točne rojstne podatke
 • EMŠO
 • status dijaka: da ali ne
 • podatke o dosedanjem izobraževanju na naši šoli (izobraževalci odraslih to napišite)
 • na 3. strani, v rubriki »Drugi podatki«, obvezno napišite svojo telefonsko številko in naslov elektronske pošte.

Prijavnico oddate tajnici ŠMK ali pa jo pravočasno pošljite po pošti.

 

NAKNADNA PRIJAVA (28. člen pravilnika o poklicni maturi)

Če se kandidat iz upravičenih razlogov ni mogel prijaviti k poklicni maturi ali posameznemu predmetu poklicne mature v predpisanem roku, se lahko prijavi naknadno, vendar najkasneje deset dni pred začetkom izpitnega roka. 

Upravičeni razlogi za naknadno prijavo kandidatov so lahko: 

 • nenadna bolezen oziroma zdravljenje, 
 • izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo), 
 • izobraževanje v tujini, 
 • dokazljiva izguba prijave na pošti, 
 • drugi upravičeni razlogi. 

O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči šolska maturitetna komisija s sklepom na podlagi ustreznih dokazil v petih dneh po prejemu vloge. Šolska maturitetna komisija o odločitvi obvesti kandidata in Državni izpitni center.

OPRAVLJANJE MATURE V DVEH DELIH

Kandidati opravljajo maturo v dveh, zaporednih rokih:

 • kandidati brez statusa dijaka (odrasli) – če želi tak kandidat opravljati maturo v dveh delih, mora to navesti že v prijavi,
 • kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
 • drugi kandidati, ki jim opravljanje poklicne mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge in priloženih dokazil dovoli Državna komisija za poklicno maturo.

Kandidatom, ki so na podlagi odobritve pristojne komisije opravili maturo v dveh delih v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku, se pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, če so izpolnili pogoje za opravljanje mature v tem izpitnem roku.

KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI

Kandidati s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega načina izvajanja poklicne mature. Kandidati s posebnimi potrebami so:

 • Kandidati z odločbami o usmeritvi na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07)
 • Drugi kandidati, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja mature (poškodbe, nesreče itd.)

PRIJAVA KANDIDATOV S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Kandidat izpolni obrazec za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami in ga odda tajnici ŠMK PM (Prilagoditve naredi skupaj s tajnico ŠMK).
 • Pri prijavi predloži strokovno mnenje komisije za usmerjanje in odločbo o usmeritvi (Odločbe in strokovna mnenja so že pri tajnici ŠMK).

Redni kandidati dobite navodila vsa navodila v septembru! Vse obrazce dobite pri tajnici ŠMK.

DOLOČITEV PRILAGOJENEGA NAČINA IZVAJANJA MATURE

Državna komisija za splošno maturo oziroma Državna komisija za poklicno maturo na podlagi predloga Rica s sklepom določi prilagojen način opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki ga posreduje kandidatu in šolski maturitetni komisiji.

PLAČILO POKLICNE MATURE

Plačila izpitov poklicne mature ste oproščeni tisti kandidati, ki imate status dijaka na naši šoli. Cene opravljanja izpitov so naslednje:

Poklicna matura v celoti:  260,00 €

Predmet na poklicni maturi:   65,00 €

Predmet na splošni maturi:   65,00 €

Plačilo se izvede prek plačilnega naloga. Pri prijavi k poklicni maturi kandidat predloži potrdilo o plačilu.

Kandidat je lahko oproščen plačila poklicne mature, če tajnici za poklicno maturo predloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Kandidati, ki se v primeru neudeležbe, pravočasno pisno ne odjavite, morate ob ponovni prijavi, še enkrat plačati izpite.

ODJAVA OD POKLICNE MATURE

Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil. 

Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ne odjavi od poklicne mature v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje do začetka izpitnega roka, dokazila o upravičenih razlogih pa šolski maturitetni komisiji posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po začetku izpitnega roka.

Kandidat, ki iz upravičenih razlogov ne odjavi posameznega izpita poklicne mature v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu. 

Če se kandidat ne odjavi v roku, določenem v prvem ali drugem odstavku tega člena, in dokazil o upravičenih razlogih ne predloži v rokih, določenih v tretjem in četrtem odstavku tega člena, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in se ga pri tem predmetu ne oceni.

Redne dijake odjavimo mi (v primeru neuspešno zaključenega 4. letnika). Vendar morajo za ponovno prijavo k jesenkemu (ali zimskemu roku) poskrbeti sami.

IZPITNI RED

Pisni izpiti

 • Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. 00 zjutraj. Dijaki se zberete ob 8. 30 in si ogledate sedežni red in razpored po učilnicah, ki je vedno objavljen na dan izpita. V garderobi (določena učilnica) pustite svoje osebne stvari (torbe, jakne, mobitele in ročne ure …).
 • V izpitnem prostoru morate biti najkasnejeob 8. 50, da vas nadzorni učitelji seznanijo z izpitnim redom in potrebnimi navodili za izpit. Tudi na vratih izpitnega prostora je objavljen sedežni red, ki se ga morate držati.
 • V izpitni prostor prinesete: osebni dokument, dovoljene pripomočke (z njimi vas seznanijo profesorji pri posameznih predmetih). S seboj imate lahko tudi plastenko vode. Mobitelov in ročnih ur v izpitnem prostoru ni dovoljeno imeti! V primeru kršitve se vam prekine izpit oz. razveljavi že vse opravljene izpite.
 • Upoštevate navodila izpitnega reda, ker bo morala ŠMK (šolska maturitetna komisija) ukrepati proti vsem kršiteljem pravil.
 • Trajanje pisnih izpitov si lahko ogledate na oglasni deski in spletni strani šole (obvestila poklicna matura).
 • Če sta pri pisnem izpitu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo izpitno polo in jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. 

Za menjavo izpitnih pol je določen premor. Premor traja največ 10 minut. V tem času kandidati ne smejo zapuščati izpitnega prostora.

Ustni izpiti

 • Začnejo se 14. junija in končajo 22. junija. 
 • Časovni razpored dijakov bo objavljen na oglasni deski za maturo in na spletni strani šole.
 • Ustni izpit traja največ 20 minut. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat. 

ZAMUDA, NEUDELEŽBA NA IZPITU

Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja pisnega izpita se mu ne podaljša.

Če kandidat iz upravičenih razlogov zamudi začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, mu lahko Državna komisija na predlog šolske maturitetne komisije dovoli opravljanje celega izpita v naslednjem izpitnem roku.

Kandidat mora šolski maturitetni komisiji predložiti ustrezna dokazila najkasneje 24 ur po začetku pisnega izpita.

Za upravičene razloge za kasnejši začetek pisnega izpita zaradi zamude se šteje:

 • nenadna bolezen,
 • dokazljive okoliščine v prometu, ki so povzročile nepravočasni prihod,
 • izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),
 • drugi izredni dogodki.

Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ni udeležil izpita mature, mora razloge za neudeležbo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu.

Če kandidat ne predloži dokazil o upravičenih razlogih za neudeležbo na izpitu v roku, določenem v prejšnjem odstavku, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in je pri tem predmetu neocenjen.

Upravičeni razlogi za odjavo ali neudeležbo na izpitu ali delu izpita

Za upravičene razloge za nepravočasno odjavo ali neudeležbo na izpitu ali delu izpita se šteje:

 • nenadna bolezen oziroma zdravljenje,
 • izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),
 • izobraževanje v tujini,
 • dokazljiva izguba prijave na pošti,
 • drugi upravičeni razlogi.

KRŠITVE MATURITETNIH PRAVIL

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • prekinitev izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami.

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature.

V primeru posedovanja mobitela ali drugih nedovoljenih pripomočkov, se prekine reševanje izpitne pole in se izpit oceni z nič točkami.

V primeru uporabe mobitela  ali drugih nedovoljenih pripomočkov se prekine izpit, razveljavijo pa se vsi opravljeni izpiti.

UGOVOR NA OCENO, VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

Vpogled v izpitno dokumentacijo

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva od šole vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje ter merila za pretvorbo točk v ocene).

Ugovor na način izračuna ocene ali na oceno

Če kandidat meni, da njegov izpitni izdelek ni bil pravilno točkovan oz. ocena ni bila pravilno izračunana ali da je bil pri izpitu neustrezno ocenjen, lahko najpozneje naslednji dan po vpogledu vloži pisni ugovor na način izračuna ocene ali na oceno. 

Šola mora v vseh opisanih primerih izpeljati ustrezne postopke. Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori na oceno sprejme šolska maturitetna komisija, so dokončne.

Popravljanje in izboljševanje ocen

Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo v celoti in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, predpisi to omogočajo enkrat, in to samo v dveh letih po tem, ko je kandidat maturo uspešno opravil.

Kandidat, ki poklicne mature ni opravil, ima pravico popravljati največ dve negativni oceni. To pomeni, da ima pravico do popravnega izpita le kandidat, ki je dosegel pozitivno oceno pri vsaj dveh predmetih poklicne mature. 

Kandidat lahko negativno ocenjene predmete popravlja še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen ne popravi, mora ponovno opravljati poklicno maturo v celoti. 

Ponovno opravljanje poklicne mature v celoti ni omejeno in se lahko opravlja tudi večkrat, vendar se pri tem rezultati prejšnjega opravljanja mature ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki se prizna trajno. Lahko pa kandidat ponovno opravlja storitev ali izdelek; v tem primeru se upošteva boljša ocena.

Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, sme popravljati negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del poklicne mature.

 

Na tej spletni strani uporabljamo lastne analitične piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom optimizacije uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Vse zbrane podatke popolno anonimiziramo. Če obiščete naše spletno mesto in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati lastne analitične piškotke za zbiranje anonimiziranih podatkov.

V primeru, da želite izvedeti več o piškotkih na naši strani in kako jih lahko izbrišete, kliknite tukaj.

  Sprejmem piškotke na tej spletni strani.
Info