Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

Spoštovani,

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke dijakov in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1).

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani v skladu z določili ZPSI-1 in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZPSI-1 pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnji izjavi – »Izjavi staršev oziroma zakonitih zastopnikov« in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov dijaka, tako da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov dijaka ne strinjate, pustite možnost DA neoznačeno. Enako prosimo tudi dijake, da pri »Izjavi dijaka« obkrožite ali podčrtate besedo SOGLAŠAM, če se strinjate s predlagano obdelavo osebnih podatkov, oziroma ponujenega soglasja ne date, če besedo pustite neoznačeno.

Ker ZPSI-1 med podatki, ki jih šole vodimo o starših za namen komunikacijo navaja le telefonsko številko, vas spodaj naprošamo, da nam za namen lažje komunikacije v okviru izvajanja vzgojno izobraževalnega programa zaupate tudi vaš elektronski naslov.

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana.

Ravnatelj SŠOF:Gregor Markelj, prof.

 

STATUS ŠPORTNIKA IN KULTURNIKA

Status kulturnika si lahko pridobi dijak, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavni program, ali aktivno sodeluje v javnem kulturnem društvu.

Status športnika si lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez, ali dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije).

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s pedagoško pogodbo, po predhodno pridobljenem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe.

 

VLOGA_VOZAC VLOGA_SPORTNIK VLOGA_SOLSKI_SKLAD VLOGA_ODJAVA_PREHRANA VLOGA_KULTURNIK_OBLIKOVNA PRIJAVNICA_SOLA_V_NARAVI PRIJAVNICA_EKSKURZIJA OSEBNI_PODATKI OIV VLOGA_4PREDMET_MENTOR